Система вищої освіти області спрямована на задоволення потреб особистості, ринку освітніх послуг, ринку праці регіону та держави в цілому, включає підготовку кадрів з вищою освітою за спектром напрямів, спеціальностей та освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Мережа вищих навчальних закладів області різних типів та рівнів акредитації налічує 33 навчальні заклади, з них: 4 університети (в тому числі 3 національних), 6 інститутів (1 - структурний підрозділ вищого навчального закладу ІV р.а.), 20 коледжів (з них 9 – структурні підрозділи вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а. області), 3 училища. Із перелічених – 18 вищих навчальних закладів державної форми власності, 7 – приватної, 7 – комунальної, 1 – в підпорядкуванні Укоопспілки.

На сьогодні мережа вищих навчальних закладів області приведена до оптимального стану і не потребує модернізації.

У підпорядкуванні департаменту освіти і науки облдержадміністрації функціонують два вищі навчальні заклади:

  1. Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, в якому навчаються 2870 особи, в тому числі: на денній формі навчання за державним замовленням 1037 осіб, на заочній формі навчання за державним замовленням – 7 осіб;
  2. Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського, в якому навчаються 855 осіб, в тому числі: на денній формі навчання за державним замовленням 716 осіб, на заочній формі навчання за державним замовленням – 1 особа.

Контингент. У вищих навчальних закладах області навчається 44,9 тис. студентів, в тому числі: 12,4 тис. осіб – у коледжах та училищах (вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації); 6 тис. осіб – в інститутах (вищих навчальних закладах ІІІ рівня акредитації); 26,5 тис. осіб –в університетах (вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації); 33,3 тис. осіб – на денній формі навчання, 11,6 тис. осіб – на заочній формі навчання та 4 особи – на вечірній формі навчання . За кошти державного бюджету здобувають освіту 21,1 тис. осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб – 23,8 тис. осіб.

Доступ до вищої освіти. У 2014 році до вищих навчальних закладів області зараховано близько 8,7 тисяч осіб, з них до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – 3,5 тис. осіб, до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації – 5,2 тис. осіб.

Випуск. Випуск у 2014 році становив 17,4 тис. осіб, з них 3,9 тис. осіб закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації та 13,5 тис. осіб - вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Педагогічні та науково-педагогічні кадри. Навчальний процес у вищих навчальних закладах області забезпечують 1700 штатних педагогічних кадрів та 2540 штатних науково-педагогічних кадрів. Серед основного персоналу викладачів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації налічується 2063 доктори наук, професори та кандидати наук, доценти.

Матеріально-технічна база. Загальна площа навчально-лабораторних корпусів вищих навчальних закладів області І-ІV рівнів акредитації становить 585,9 тис. м2. На одного студента області припадає 13,1 м2 площі навчально - лабораторних корпусів. Житлова площа гуртожитків становить 110,01 тис. м2. На балансі навчальних закладів є 62 спортивні споруди та 319 комп’ютерних класів.

Проблеми: Стратегічним інвесторами вищої освіти області є кошти фізичних та юридичних осіб, галузі практично не беруть участі в інвестуванні вищої освіти. Потребує поліпшення матеріально-технічний стан вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, а саме забезпечення цих навчальних закладів комп’ютерною технікою нового покоління.

Вищі навчальні заклади у 2014/2015 навчальному році працюють над такими проблемами:

  1. Модернізація вищої освіти відповідно до вимог Болонського процесу та реалізація заходів щодо більш високого рівня її якості;
  2. Подальший розвиток науки у провідних вищих навчальних закладах, оновлення їх матеріально-технічної бази, зокрема, через забезпечення сучасним високотехнологічним обладнанням; розвиток інфраструктури інноваційної діяльності та трансферу технологій для впровадження науково-технічних розробок, визначення основних перспектив та шляхів подальшої модернізації навчального процесу на засадах наукової та інноваційної діяльності, використання високотехнологічних методів інформатизації та комп’ютерних технологій; визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень, які відповідають загальносвітовим тенденціям розвитку та національним потребам;
  3. Сприяння запровадженню ефективної системи розробки комплексних міжвузівських наукових проектів шляхом об'єднання зусиль провідних наукових установ та матеріальних ресурсів вищих навчальних закладів з метою отримання вагомих наукових результатів, спрямованих на розв’язання важливих наукових, освітніх та економічних проблем;
  4. Реформування системи педагогічної і післядипломної освіти педагогічних працівників, підвищення якості педагогічної освіти, забезпечення її мобільності, привабливості, конкурентоспроможності на ринку праці, удосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах на засадах гуманності, особистісно-орієнтованої педагогіки, розвитку і саморозвитку студентів; проведення курсів та тренінги для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з питань ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;
  5. Аналіз потреб суспільства у висококваліфікованих кадрах, визначення найважливіших сфер їх використання, розробка та впровадження особливостей підготовки кадрів відповідно до зазначених потреб, визначення особливостей підготовки фахівців з урахуванням спектру найбільш актуальних проблем в Україні та майбутніх тенденцій розвитку,конкретних вимоги до професійних та особистісних якостей майбутнього фахівця, враховуючи загальносвітові тенденції розвитку суспільства, науки, медицини та культури;
  6. Визначення ефективні шляхи запровадження принципів здорового способу життя у повсякденне життя студентів, окреслювати особливості підготовки фахівця високої кваліфікації, проведення тренінгів для школи активістів органів студентського самоврядування з виховання лідерських. патріотичних та організаційно-ділових якостей, передачі досвіду діяльності студентського самоврядування, його правових основ, залучення органів студентського самоврядування до контролю щодо дотримання прав та інтересів студентів та виконання студентами своїх обов’язків; навчальної наукової та творчої діяльності студентів; участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; працевлаштування випускників університету та залучення студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час тощо;
  7. Сприяння організації освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників, здійсненню комплексу заходів щодо інтеграційних процесів, розвитку партнерства і співробітництва між Україною та Європейським Союзом у галузі освіти і науки;
  8. Забезпечення студентів місцями у гуртожитках. У 2014-2015 навчальному році чисельність іногородніх студентів денної форми навчання, які мають потребу у поселенні в гуртожитки, складає 12311 осіб, а чисельність студентів, які поселені в гуртожитки – 11457 осіб.

Вищі навчальні заклади Тернопільської області

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
Тернопільський національний економічний університет 
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" 
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка 
Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола 
Приватний вищий навчальний заклад "Бучацький інститут менеджменту і аудиту" 
Приватний вищий навчальний заклад "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій" 
Приватний вищий навчальний заклад "Тернопільський комерційний інститут" 
Борщівський агротехнічний коледж 
Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету 
Гусятинський коледж Тернопільськогонаціонального технічного університету імені Івана Пулюя 
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Заліщинський аграрний коледж імені Євгена Храпливого" 
Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету іменя Івана Пулюя 
Кременецький лісотехнічний коледж 
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» 
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж 
Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 
Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Олександра Барвінського 
Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського 
Теребовлянське вище училище культури 
Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. Крушельницької 
Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського 
Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж"
Приватний вищий навчальний заклад "Галицький медичний коледж" 
Тернопільський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом 
Тернопільське відділення Навчально-наукового інституту заочного та динстанційного навчання Київського національного університету внутрішніх справ 
Тернопільська філія Європейського університету 
Чортківський навально-науковий інститут підприєжмнецтва і бізнесу ТНЕУ 
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування "Бережанський агротехнічний коледж" 
Коледж Чортківського навчально-наукового інституту підприємнецтва і бізнесу ТНЕУ 
Коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ 
Кременецький педагогічний коледж Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка 
Коледж економіки, управління та інформатики ПВНЗ "Бучацький інститут менеджменту і аудиту" 
Економічний коледж ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут" 

Facebook

Google Plus

1000 символів ліворуч